Modelul-cadru de Contract de activitate sportivă

0

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/profan/public_html/clasamentele.ro/wp-content/themes/covernews/inc/hooks/blocks/block-post-header.php on line 43

S-a publicat în monitorul oficial Ordinul privind modelul-cadru al contractului de activitate sportivă.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 631 din 19 iunie 2017

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 890 din 20 iunie 2017

ORDIN

privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (11) şi (7) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul tineretului şi sportului şi ministrul muncii şi justiţiei sociale

emit următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă modelul-cadru al contractului de activitate sportivă, prevăzut în anexa care face părţi integrantă din prezentul ordin.

(2) Contractul de activitate sportivă cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.

(3) Prin negociere între părţi, contractul de activitate sportivă poate cuprinde clauze specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. — Convenţiile civile încheiate de sportivii profesionişti aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt aplicabile până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Cosmin Răzvan Butuza,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

ANEXĂ

CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVĂ

încheiat şi înregistrat cu nr…………/………….

în Registrul Federaţiei Române de……………………………………………(ramură de sport)

Părţile contractului

Structura sportivă (numele conform hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice/actul administrativ de înfiinţare)…………………………., identificată cu C.I.S. (certificat de identitate sportivă)…………………, cu sediul în………………, str………………….nr……., judeţul/sectorul………, cod fiscal……………… telefon………………, reprezentată legal prin……….., în calitate de……………

și

participantul la activitatea sportivă — domnul/doamna……………………., domiciliat/domiciliată în localitatea…………….., str…………………………nr…….., judeţul…………………….., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria……., nr…………, eliberat/eliberată de…………la data de…………… CNP………………, Legitimaţie sportivă seria………, nr……..din data………….., emisă de Federaţia Română de…………………………., am încheiat prezentul contract de activitate sportivă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

II. Obiectul contractului este …………………. (Se va detalia activitatea sportivă depusă de către participantul la

activitatea sportivă pentru structura sportivă.) în schimbul unei renumeraţii stabilite conform prezentului contract.

III. Durata contractului este pentru o perioadă de ……… ani/luni, pe perioada cuprinsă între data de …………..

(zile/lună/an) şi data de……….(zile/lună/an).

[Contractul se poate încheia pe o perioadă determinată (de la o zi la n — ani) negociată de către părţi.]

IV. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Participantul la activitatea sportivă are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la remunerare pentru activitatea depusă;

b) dreptul la repaus periodic (zilnic, săptămânal, anual);

c) dreptul la securitate şi sănătate în activitatea sportivă;

d) dreptul la control medical periodic.

2. Participantului la activitatea sportivă îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a respecta regulile de disciplină stabilite de către structura sportivă prin regulamentul intern;

b) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate stabilite de structura sportivă;

c) obligaţia de a respecta regulamentele structurii sportive şi cele prevăzute de federaţia sportivă naţională pe ramura de…………;

d) obligaţia de a participa la evenimentele sportive ale structurii sportive cu care a încheiat prezentul contract;

e) obligaţia de a se supune examinărilor şi tratamentelor medicale periodice;

f) obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante în domeniu.

3. Structura sportivă (de drept public şi/sau privat) are, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de participant la activitatea sportivă a solicitantului;

b) obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la activitatea sportivă;

c) obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante ale organismelor în domeniu;

d) obligaţia de a respecta regulamentele şi statutele federaţiilor sportive şi legislaţia în vigoare.

Drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor se vor completa cu drepturile şi obligaţiile părţilor luându-se în considerare cele prevăzute prin regulamentul intern al structurii sportive (de drept public sau privat) şi vor face parte integrantă din contract.

V. Contraprestaţia activităţii sportive

a) Se vor preciza drepturile negociate de părţi, care pot consta în bani, în servicii sau în natură.

b) Bonificaţiile şi/sau penalizările se stabilesc în conformitate cu regulamentul intern al structurii sportive (de drept public sau privat) şi se menţionează expres în contractul de activitate sportivă.

c) Termene şi modalitatea de plată

VI. Forţa majoră

1. Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează părţile de răspundere, total sau parţial, în cazul neexecutării totale sau parţiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de activitate sportivă.

2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui, în caz contrar nebeneficiind de efectele exoneratorii de răspundere ale acestuia.

VII. Încetarea contractului

Prezentul contract de activitate sportivă încetează în următoarele cazuri:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea acestuia;

b) prin acordul scris al părţilor;

c) forţa majoră, în condiţiile pct. VI din contract;

d) prin reziliere, după acordarea unui termen de înştiinţare de ……….zile calendaristice în situaţia executării sau

neexecutării culpabile şi/sau necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;

e) prin denunţarea unilaterală, cu notificarea celeilalte părţi cu……zile calendaristice înainte de data la care se doreşte

încetarea contractului;

f) în cazul în care participantul la activitatea sportivă este depistat pozitiv/sau refuză testul anti-doping.

VIII. Alte clauze

a) ………………………………………………….

b) Nerespectarea clauzelor contractuale de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.

IX. Soluţionarea litigiilor

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract sunt soluţionate de comisiile sportive interne şi/sau internaţionale, după caz, şi/sau instanţele judecătoreşti competente material şi teritorial, potrivit legii.

X. Dispoziţii finale

a) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

b) Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

c) Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

d) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

XI. Anexele la contract, după caz

— Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat astăzi,………….., în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.

— Câte o copie a prezentului contract va fi transmisă, în termen de 48 de ore de la semnare şi înregistrare, federaţiei sportive naţionale pe ramură de sport, în vederea realizării evidenţei sportivilor, pe ramurile de sport corespunzătoare.

…………..

(data)

…………..

(localitatea)

Structură sportivă, prin reprezentant

…………..

Participant la activitatea sportivă,

…………..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *